Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KIỆN TOÀN BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ PHỦ LÝ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

01-06-2022 10:27

           Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phủ Lý khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU, ngày  22/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng uỷ Xã về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

FILE TAI ĐÂY/documents/605940/0/Q%C4%90+ki%E1%BB%87n+to%C3%A0n+BC%C4%90+chuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BB%95i+s%E1%BB%91_0001.pdf/5f31e443-a516-467a-9771-876fc47563e8Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2931284